BİLEM Akademik Takviye Programı

BİLEM AKADEMİK TAKVİYE PROGRAMI

 

1- VİZYON (AMAÇ)

İslamî ilimlere vâkıf, İslam’ın irfanî boyutunu şahsında temsil eden, yaşadığı çağın gerçeklerini bilen, saygın ve nitelikli ilim adamları yetiştirerek sağlam ve doğru İslamî bilgi ve anlayışın topluma yerleşmesine katkı sağlamak.

2- MİSYON (KAZANIMLAR)

1- Klasik ve Modern Arapça okuma, yazma ve konuşma
2- İleri düzeyde İngilizce okuma, yazma ve konuşma
3- Temel İslami İlimlere dair klasik kaynakları  okumak (usûl ve fürûdan bir eserin tamamı veya bazı  eserden bölümler)
4-Kur’an’ın doğru bir şekilde okunması ve her ilim dalıyla ilgili önemli bazı ayet ve hadisleri ezberlemek

5- Kur’an’ın tamamını kelime kelime okuyup anlamak ve eş zamanlı orta hacimli bir tefsir kitabını okumak.

6- Bir hadis kitabını (Buhari, Riyazu’s-Salihin, vb.) baştan sona tahlil edilerek okumak

7- Orta hacimli bir İslam Tarihi kitabını okumak

8- Orta hacimli bir Tasavvuf/Tasavvuf tarihi kitabını okumak

9- Her ay 1 veya 2 adet ilmi/fikri kitap okumak ve müzakeresini yapmak (toplam 70-100 adet)

10- Her hafta 1 veya 2 adet yerli-yabancı makale/madde okumak ve müzakere etmek (300-400 adet)

11- Her öğrencinin en az 2 yaz dönemini yurt dışında (doğu veya batı) geçirmesini sağlamak

12- Akademik makale-tebliğ vb. metinlerin yazılması ve yayımlanması/sunulmasına yardımcı olmak

 

  • GEREKÇE ve YÖNTEM

Dini ilimler  alanında eğitim veren İlahiyat ve İslami İlimler Fakültelerinde ortalama eğitimin istenen düzeyde olmadığı bilinen bir gerçektir. İslam’ın ana kaynaklarını doğru anlama, yorumlama ve günümüz insanına sahih bir din telakkisi sunma konusunda bu iki tür fakültede uygulanmakta olan programların hem yöntem hem de içerik açısından bazı eksikliklerinin olduğu görülmektedir. Liyakatli ilim adamlarının yetiştirilmesi için mevcut fakülte programlarının takviye edilmesi gerektiği bir gerçektir. Bu takviye programında nasıl bir yöntemin takip edileceği noktasında ise ülkemizde iki temel eğilimin öne çıktığı görülmektedir: Birincisi, klasik medrese eğitiminin yöntem ve içeriğinin aynen tatbik edilmesi. İkincisi, klasik yöntem ve içeriklerin sarf-ı nazar edilerek modern bir yöntem ve içeriğin  uygulanması. Yaklaşık 50 yıllık bir geçmişe sahip olan Bursa İlahiyat Fakültemizin temsil ettiği ilim geleneği, bu iki yöntemin sentezine dayalı yeni bir anlayışın benimsenmesinin daha isabetli olacağını bizlere söylemektedir. Buna göre BİLEM’de yürütülecek olan Akademik Takviye Programı iki temel hedefinin vardır: 1- İlahiyat Fakültesi öğrencilerinin, dini metinleri doğru anlama ve doğru temellendirme 2-  İslam ve Batı medeniyetinin ilmi-fikri birikimini dikkate alarak İslam dinini doğru yorumlama ve uygulama istidadı oluşturma.